Jump to content

Aditi

Project Managers
 • Content Count

  6
 • Joined

 • Last visited

 • PubCoins

  0 [ Donate ]

Community Reputation

0 Neutral

1 Follower

About Aditi

 • Rank
  Manager RUBICON.PUBZONE.RO

Recent Profile Visitors

26 profile views
 1. @Andrey Application accepted contact me for the test, you have 48 hours to get tested. Read the rules from here. Click.
 2. LS Taxi Applications Urmați modelul de mai jos pentru a intra în fracțiunea LS Taxi. || Follow the model give below in order to enter in the LS Taxi faction. 1. Your Name and Age / Numele și vârsta ta. 2. Reason for applying in LS Taxi / Motivul pentru aplicare în LS Taxi. 3. Do you think you are applicable for this faction? If so then Why? / Crezi că ești aplicabil pentru această facțiune? Dacă da, de ce? 4. Reason for the punishment received from the administrators / Motivul pedepsei primite de la administratori. 5. Describe yourself in 150 words or more / Descrieți-vă în 150 de cuvinte sau mai mult. 6. What you want to become? / Ce vrei să devii? 7. Any additional information? / Aveți informații suplimentare? * Applications with wrong format will be automatically rejected. *
 3. Acolo toți membrii Taxi Los Santos vor posta AR (raportul de activitate) făcut de ei cu o dovadă (screenshot sau video). Deoarece nu avem acum un sistem de rapoarte automate. Deci, trebuie să postați un raport săptămânal cu dovezi. * Dovada trebuie să conțină numele destinației date de client și când ajungeți la destinație cu clientul. Model de utilizat Nume: Rang: dovezi: Raport privind durata: Alte: Notă: Raportul de activitate este de luni până duminică. Trebuie să publicați dovada în noaptea de duminică. (Sanction: Faction Warn). * Rapoartele minime de făcut pe săptămână sunt sub. * Rang 1 - 25 puncte Rang 2 - 20 puncte Rang 3 - 15 puncte Rang 4 - 10 puncte Rang 5 - 5 puncte * Deoarece nu avem încă jucătorul, astfel încât raportul de activitate este gratuit pentru toate acum. * There all the Los Santos Taxi members are going to post their AR(activity raport) done by them with proof (screenshot or video). As we don't have a automatic raport system now. So you need to post weekly raport with proofs. * The proof must contain the destination name said by the client and when you reach to the destination with the client. Model to be used Name: Rank: Proofs: Raport duration: Other: Note: The activity report is from Monday to Sunday. You have to post the proof on Sunday's night. (Sanction: Faction Warn). * Minim Raport points to do per week are below. * Rank 1 - 25 points Rank 2 - 20 points Rank 3 - 15 points Rank 4 - 10 points Rank 5 - 5 points * As we don't have the playerbase yet, so the activity raport is free for all now. *
 4. Toți membrii fracțiunii Los Santos Taxi trebuie să cunoască regulile pentru a trece testul și a rămâne în fracțiune. Deci nu ai o situație în care poți fi pedepsit pentru greșeala ta. (Tema va fi actualizată din nou cu reguli, dacă credem că trebuie schimbată în viitor). All the members of Los Santos Taxi faction needs to know the rules in order to pass the test and stay in the faction. So you don't get a situation where you can be punished for your mistake. (The topic will be updated again with rules, if we think it needs to change in future). Română 1. Comportament 1.1 Comportamentul tău ar trebui să fie decent față de toți membrii facțiunii tale. 1.2 Trebuie să ascultați mai întâi persoanele în vârstă, dacă întrerupeți înainte ca conversația sa să vă aducă un Av (avertisment verbal). 1.3 Folosirea limbajului vulgar cu orice jucător va duce la concediere (cu 20 de pedepsiri). 1.4 Efectuarea de afaceri în chat-ul facțiunii [/f], spam, Caps Lock. (Sanction: Faction Warn). 1.5 Puteți utiliza chatul de facțiune și pentru uz personal. Ex - Bună ziua, ce mai faci, etc. 1.6 Puteți folosi doar două limbi în chat-ul de fracțiune, adică în română și engleză. (Sancțiune: Faction Warn). 2. Tarif-ul -Fara pentru fiecare jucător este de $500. -Prezentarea tuturor membrilor Taxi și a personalului este de $10. 2.1 Dacă mergeți la o destinație cu pasagerul la o tarifare greșită, veți primi Faction Warn. 2.2 Dacă ați introdus o taxă incorectă în interiorul taxiului, schimbați-o înainte ca pasagerul să intre în taxiul dumneavoastră. 2.3 Dacă tariful dvs. este greșit și pasagerul a intrat în taxi, îl puteți cere să intre în jos și să o folosească din nou pentru a intra. 3. În timpul raportului 3.1 În timpul unui client(pasager) în taxiul dvs., nu aveți voie să folosiți telefonul pentru a vorbi sau primi apeluri. (Sancțiune: prima oară AV și a doua vor fi Faction Warn) 3.2 Dacă este urgent să vorbiți, trebuie să acceptați permisiunea de la client, dacă puteți să o participați sau nu. 3.3 Este obligatoriu să mergi la destinație cu clientul din cea mai mică rută pe care poți parcurge, dacă ai prins că nu faci asta doar pentru a câștiga mai mulți bani, vei primi Faction Warn pentru prima dată și Uninvite pentru a doua. 3.4 Dacă ajungeți la client și este AFK, trebuie să așteptați 1 minut. Dacă nu se întoarce încă, îl puteți lăsa cu o imagine SS (screenshot) ca dovadă. 3.5 Dacă ajungeți la destinație cu clientul dvs. și este AFK sau nu părăsiți taxiul, puteți utiliza comanda [/eject] cu un SS. (Sancțiune: Faction Warn). 3.6 Dacă clientul ți-a spus să mergi la CNN LS și în mijlocul tău ți-a cerut să mergi la DMV, e alegerea ta unde vrei să mergi. * Regulile nu sunt încă finalizate. Îl vom actualiza cu timpul în viitor. * English 1. Behavior 1.1 Your behavior should be decent towards all your faction members. 1.2 Have to listen to the seniors first, if you interrupt before his conversation over you will get a Av (verbal warning). 1.3 Using vulgar language with any player will lead to dismissal (with 20 Faction Punish). 1.4 Doing business on the faction chat [/f], spam, Caps Lock. (Sanction: Faction Warn). 1.5 You can use the faction chat for personal use too. Ex - Hello, how are you, etc. 1.6 You can only use two languages on the faction chat i.e. Romanian & English. (Sanction: Faction Warn). 2. Fare -Fare for every player is $500. -Fare for all Taxi members and staff is $10. 2.1 If you go to a destination with the passenger at wrong fare you will receive Faction Warn. 2.2 If you entered a wrong fare inside the taxi change it before the passenger enter to your taxi. 2.3 If your fare is wrong and the passenger entered inside the taxi you can ask him to get down and use G again to enter. 3. During Raport 3.1 During a client(passenger) in your taxi, you are not allowed to use your phone to chat or receive calls. (Sanction: First time AV and second will be Faction Warn) 3.2 If it is urgent to talk, you have to take the permission from the client that if you can attend it or not. 3.3 It is obligatory to go to the destination with the client from the smallest route you can go, if you caught that you are not doing this just to earn more money you will get Faction Warn for the first time and Uninvite for the second. 3.4 If you reach to the client and he is AFK, you have to wait for 1 min. If he is not back yet, you can leave him with a SS(screenshot) as a proof. 3.5 If you reach to the destination with your client and he is AFK or not leaving the taxi, you can use the [/eject] command with a SS. (Sanction: Faction Warn). 3.6 If the client have said you to go CNN LS and in the middle he asked you to go to DMV, it's your choice where you want to go. *The rules are not completed yet. We will update it with the time in future.*
 5. - Nickname : Aditi - Age : 21 - Personal Description (150 words minim) : Hi, i'm Aditi from India. I'm 21 years old and a web developer. Usually i play Samp for time pass but after starting working with this community i have made it my passion. This is a short info about me. - Why you want to become Leader, and for which faction : I want to become Los Santos taxi leader because i know the rules and work of a taxi faction very well. Also i like the location where it is based and i will make the faction famous with my skills.
×
×
 • Create New...